rezerwacja noclegu cennik noclegu pl de

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI ZAKWATEROWANIA Z REZERWACJĄ NA ODLEGŁOŚĆ

 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków umowy usługi zakwaterowania przyjmuje się następujące definicje:

Gość   – osoba fizyczna spełniająca swoje cele niekomercyjne bądź zawodowe, o ile te ostatnie nie mają związku z działalnością najmu nieruchomości bądź działalnością hotelarską, zwanego według ustawy o prawach konsumenta – konsumentem

Wynajmujący – Dom nad Potokiem BORSZÓWKA lub GórskieDomki.pl lub Ośrodek BORSZÓWKA pensjonat i domki lub Stary młyn BORSZÓWKA, znajdującymi się pod adresem ul. Wolności 19, 58-580 Szklarska Poręba, reprezentowanymi przez przedsiębiorcę zarejestrowaną pod nazwą BORSZÓWKA Rafał Knowa z siedzibą ul. Jacka Soplicy 38, 70-396 Szczecin

rezerwacja – każdorazowo ilekroć mowa w ogólnych warunkach umowy usług zakwaterowania z rezerwacją na odległość rozumie się umowę usługi najmu, umowę usługi zakwaterowania.

usługa zakwaterowania – usługa polegająca na umowie najmu pomiędzy Gościem a Wynajmującym, gdzie Wynajmujący zobowiązuje się oddać Gościowi rzecz do używania przez czas oznaczony, a Gość zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny. Każda rezerwacja jest umową zakwaterowania oraz umową najmu.

formularz rezerwacji  – wniosek o dokonanie rezerwacji przesłany przez Gościa za pośrednictwem Internetu bezpośrednio ze strony www.domnadpotokiem.pl lub www.gorskiedomki.pl lub innych portali internetowych wypełniony przez Gościa lub wypełniony w imieniu i zgodą Gościa.

rezerwacja przez Internet – czynność przesłania wypełnionego formularza rezerwacji przez Internet lub złożenia dyspozycji założenia rezerwacji przez e-mail lub telefonicznie lub inną wiadomością elektroniczną.

rezerwacja grupowa – każdorazowo, gdy dokonywana jest rezerwacja od 3 i więcej pokoi lub 2 Górskich Domków i więcej.

rezerwacja indywidualna – każdorazowo, gdy dokonywana jest rezerwacja do 2 pokoi lub 1 Górskiego Domku.

rezerwacja warunkowa – każda rezerwacja, którą Wynajmujący potwierdza Gościowi w wiadomości elektronicznej z tytułem „POTWIERDZENIE rezerwacji ….” i nie jest jednocześnie dokonana wpłata całości lub części ceny uzgodnionej przez strony w potwierdzeniu rezerwacji na konto Wynajmującego.

rezerwacja potwierdzona – każda rezerwacja, którą Wynajmujący potwierdza Gościowi w wiadomości elektronicznej z tytułem „POTWIERDZENIE rezerwacji ….”  i jest jednocześnie dokonana wpłata całości lub części ceny uzgodnionej przez strony w potwierdzeniu rezerwacji na konto Wynajmującego. Jak również rezerwacje niewymagające wcześniejszej wpłaty po przesłaniu przez Gościa swoich danych do korespondencji tradycyjnej np. przez Pocztę Polską.

potwierdzenie rezerwacji – elektroniczny dokument potwierdzający złożenie przez Gościa rezerwacji za pośrednictwem Internetu z tytułem „POTWIERDZENIE rezerwacji …”. Elektroniczny dokument potwierdzający rezerwację skutkuje zawarciem umowy świadczenia usług w zakresie zakwaterowania przez Gościa z Wynajmującym.

sezon – prezentowany przez Wynajmującego na stronie internetowej kalendarz z przyporządkowanymi do poszczególnych przedziałów czasowych liter A, B, C, X na przestrzeni roku.

minimum rezerwacyjne – w zależności od sezonu A, B, C, X obowiązuje minimum długości najmu, powiązanego z minimalną ceną za okres krótszy niż okres minimalnej długości najmu.

wiadomość elektroniczna  – każdy komunikat w formie tekstowej, dźwiękowej bądź graficznej, przesłany za pośrednictwem publicznej sieci komunikacyjnej, umieszczony na serwerze sieciowym lub w urządzeniu dostępowym adresata.

strona internetowa  – serwis internetowy należący do wynajmującego dostępny pod adresem www.domnadpotokiem.pl lub www.gorskiedomki.pl.

 

ZAKŁADANIE REZERWACJI

 1. Dokonywanie rezerwacji odbywa się za pośrednictwem strony internetowej należącej do wynajmującego, wiadomości elektronicznej, rozmowy telefonicznej na podany przez Wynajmującego numer telefonu oraz przez zewnętrzne strony internetowe z którymi Wynajmujący ma zawartą umowę pośrednictwa najmu.
 2. Możliwe jest złożenie rezerwacji telefonicznej, przy czym Gość wyraża tym samym zgodę na wypełnienie formularza rezerwacji w jego imieniu na stronie internetowej przez osobę przyjmującą rezerwację, a w szczególności na akceptację warunków rezerwacji usługi.
 3. Możliwe jest założenie rezerwacji za pośrednictwem innych serwisów internetowych. Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, że otrzymał od Wynajmującego wszelkie potrzebne mu informacje dotyczące wykonania usługi, a w szczególności informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na odległość obowiązującej u Wynajmującego.
 4. Wszystkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem strony internetowej lub serwisów internetowych są równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją obowiązujących warunków ogólnych usługi zakwaterowania oraz warunków sprzedaży danej usługi zakwaterowania.
 5. Gość potwierdza akceptację warunków ogólnych oraz warunków sprzedaży danej usługi w momencie dokonywania rezerwacji za pomocą formularza rezerwacji; żadna rezerwacja nie jest możliwa bez przyjęcia tych warunków.
 6. Gość ma możliwość zapisania własnej kopii niniejszych ogólnych warunków.
 7. Gość oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych pozwalających na założenie rezerwacji.

 

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Niniejsze ogólne warunki określają prawa i obowiązki stron wynikające z zawierania umowy najmu na odległość pomiędzy Wynajmującym a Gościem.
 2. Określają one wszystkie czynności konieczne do dokonania rezerwacji i jej realizacji pomiędzy stronami umowy.
 3. Gość oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował obowiązujące ogólne warunki oraz tryb i warunki sprzedaży wybranej oferty, cennik, które zostały udostępnione na stronie internetowej.

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonywanych przez Internet, telefonicznie, przez zewnętrzne portale internetowe.

 

CZAS TRWANIA

 1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się przez cały czas udostępnienia usługi przez Wynajmującego na stronie internetowej.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieokreślonego czasowo zamknięcia strony internetowej lub jej części służącej do dokonywania rezerwacji przez Internet. Zamknięcie może nastąpić bez uprzedzenia i nie przewiduje prawa do roszczeń.
 3. Wynajmujący nie odpowiada za żadne szkody, które mogą wynikać z czasowego bądź całkowitego zamknięcia którejkolwiek części strony internetowej i związanych z nią usług, w tym braku możliwość założenia rezerwacji przez Internet.

 

REZERWACJA

 1. Usługi dostępne dla Gościa, użytkownik wybiera spośród proponowanych na stronie internetowej lub na podstawie otrzymanej wiadomością elektroniczną propozycji.
 2. Gość oświadcza, że zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych na stronie internetowej, oraz że zapoznał się z informacjami niezbędnymi i/lub uzupełniającymi w celu dokonania rezerwacji w sposób w pełni świadomy.
 3. Jednorazowo za pośrednictwem strony internetowej Gość może zarezerwować maksymalnie osiem (8) pokoi oraz 4 domki.
 4. Gość bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za adekwatność dokonanego przez siebie wyboru usług, w tym względzie całkowicie zwalniając Wynajmującego z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Umowę uważa się za zawartą przez Gościa w momencie zakończenia procesu rezerwacji, tj. po otrzymaniu przez Gościa potwierdzenia dokonania rezerwacji.

 

PROCES REZERWACJI

 1. Gość dokonuje rezerwacji za pomocą wirtualnego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego lub przez wniosek o rezerwację złożony za pośrednictwem wiadomości elektronicznych tj. usług mobilnych – telefon, e-mail, stronę facebook lub inne portale internetowe z którymi Wynajmujący zawarł umowę pośrednictwa sprzedaży.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną od momentu otrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji przesłanego wiadomością elektroniczną przez Wynajmującego.
 3. Każdorazowo przed dokonaniem rezerwacji Gość jest zobowiązany do podania informacji wymaganych w formularzu rezerwacyjnym.
 4. Dokonując rezerwacji, Gość automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.
 5. Potwierdzenie dokonanej przez Gościa rezerwacji wysyłane jest pocztą elektroniczną na wskazany przez Gościa adres e-mail bądź SMS.

 

RODZAJE REZERWACJI

 1. Rozróżnia się rezerwację WARUNKOWĄ i rezerwację POTWIERDZONĄ. 
 2. Rezerwacja WARUNKOWA jest rezerwacją, do której nie została dokonana całkowita lub częściowa zapłata uzgodnionej w potwierdzeniu rezerwacji ceny. Rezerwacją WARUNKOWĄ jest także rezerwacja bez podanego przez Gościa adresu do korespondencji tradycyjnej np. przez Pocztę Polską. Rezerwacja warunkowa wiąże strony umowy na czas 24 godzin liczonego od momentu wysłania przez Wynajmującego potwierdzenia rezerwacji.
 3. Rezerwacja POTWIERDZONAjest rezerwacją, która została opłacona przez Gościa na wskazane w potwierdzeniu rezerwacji konto Wynajmującego w całości lub części, bądź została dokonana blokada środków płatniczych na karcie kredytowej lub płatniczej Gościa, zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym wiadomości elektronicznej. Rezerwacja POTWIERDZONA to także taka, która nie wymaga wcześniejszej wpłaty, lecz wymaga podania przez Gościa zwrotną wiadomością elektroniczną adresu do korespondencji tradycyjnej np. Pocztą Polską.
 4. Dokonanie rezerwacji POTWIERDZONEJ wymaga wpłaty całości lub części ceny od Gościa na konto Wynajmującego w wysokości wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji bez zakreślonego terminu realizacji wpłaty, a gdy wpłata nie jest wymagana w przesłanym potwierdzeniu rezerwacji, podania przez Gościa zwrotną wiadomością elektroniczną adresu do korespondencji tradycyjnej np. Pocztą Polską.
 5. Dokonanie rezerwacji POTWIERDZONEJ w przypadku płatności kartą kredytową bądź płatniczą odbywa się poprzez założenie blokady środków na karcie. Zwolnienie blokady nastąpi po dokonaniu opłaty przez Gościa kwoty uzgodnionej w potwierdzeniu rezerwacji.

 

 

CENA

 1. Cena związana z rezerwacją podana jest w cenniku na stronie internetowej oraz w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji. Gdyby zaistniała rozbieżność pomiędzy ceną podaną na stronie internetowej i potwierdzeniu rezerwacji obowiązuje cena wynikająca ze strony internetowej, chyba że strony umowy uzgodniły inaczej.
 2. Cena jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT aktualnie obowiązujący przepisami podatkowymi oraz zawiera opłatę miejscową. 

 

PŁATNOŚCI

 1. Płatność może się odbyć gotówką, przelewem bądź kartą kredytową lub płatniczą. 
 2. W celu realizacji płatności kartą kredytową bądź płatniczą Gość podaje dane karty kredytowej, takie jak, numer karty, imię i nazwisko posiadacza, dane adresowe, datę ważności karty i kod CVC. 
 3. W przypadku płatności kartą kredytową bądź płatniczą Wynajmujący założy blokadę środków na karcie w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji. Zwolnienie blokady nastąpi po dokonaniu opłaty przez Gościa kwoty zgodnej z warunkami rezerwacji.
 4. Wynajmujący na żądanie Gościa poda informację podmiotu zabezpieczającego płatności internetowe realizowane karta kredytową bądź płatniczą. Ważność karty Gościa weryfikowana jest przez podmiot obsługujący karty kredytowe lub płatnicze. Odrzucenie karty może nastąpić z następujących powodów: zgłoszona kradzież karty, zablokowanie karty, wykorzystanie limitu, pomyłka przy wpisywaniu numeru. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych problemów Gość powinien skontaktować się ze swoim bankiem oraz Wynajmującym w celu ustalenia formy płatności i potwierdzenia rezerwacji.

 

 

ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ GOŚCIA

 1. Obie strony mają prawo odstąpienia od rezerwacji lub przerwania pobytu w każdej chwili.  W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji przez Gościa: 

– w zakresie rezerwacji indywidualnych z wyłączeniem tych, które dotyczą sezonu A i X do 2 pokoi lub 1 domku w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu, Wynajmujący nie będzie żądał zapłaty całości ceny uzgodnionej między stronami w potwierdzeniu rezerwacji, a wszelkie wpłaty bądź blokady na karcie kredytowej bądź płatniczej dokonane na rzecz Wynajmującego zostaną niezwłocznie zwrócone, a w przypadku karty kredytowej bądź płatniczej odblokowane,

– w zakresie rezerwacji indywidualnych dotyczących sezonu A i X do 2 pokoi lub 1 domku w okresie krótszym niż 60 dni przed datą przyjazdu lub w przypadku Gościa który nie pojawiał się w miejscu świadczenia usługi zakwaterowania, Wynajmujący może obciążyć Gościa pełną kwotą wskazaną w potwierdzeniu rezerwacji zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 art. 38 punkt 12.

– w zakresie rezerwacji grupowych dotyczących sezonu A i X od 3 pokoi i więcej lub od 2 domów i więcej oraz wszystkich rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu, Wynajmujący nie będzie żądał zapłaty całości ceny uzgodnionej między stronami w potwierdzeniu rezerwacji, a wszelkie wpłaty bądź blokady na karcie kredytowej bądź płatniczej dokonane na rzecz Wynajmującego zostaną niezwłocznie zwrócone, a w przypadku karty kredytowej bądź płatniczej odblokowane,

– w zakresie rezerwacji grupowych dotyczących każdego sezonu A, B, C i X od 3 pokoi i więcej lub od 2 domków i więcej oraz w okresie krótszym niż 60 dni przed datą przyjazdu lub w przypadku Gościa który nie pojawiał się w miejscu świadczenia usługi zakwaterowania, Wynajmujący może obciążyć Gościa pełną kwotą wskazaną w potwierdzeniu rezerwacji zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 art. 38 punkt 12.

 

ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący może dokonać anulowania rezerwacji WARUNKOWEJ w każdym momencie jej obowiązywania. 
 2. Wynajmujący może dokonać anulowania rezerwacji POTWIERDZONEJ tylko na 30 dni przed przyjazdem Gościa w zakresie rezerwacji do 2 pokoi lub jednego domku, chyba że zaistnieją okoliczności siły wyższej, wówczas termin może być krótszy niż 30 dni.
 3. Wynajmujący może dokonać anulowania rezerwacji POTWIERDZONEJ tylko na 60 dni przed przyjazdem Gościa w zakresie rezerwacji od 3 pokoi i więcej lub od 2 domków i więcej, chyba że zaistnieją okoliczności siły wyższej, wówczas termin może być krótszy niż 60 dni.

 

ZAKWATEROWANIE

 1. Wynajmujący udostępnia Gościom na podstawie potwierdzenia rezerwacji, umowy najmu, umowy zakwaterowania uzgodniony przedmiot zakwaterowania od godziny 15:00 w dniu rozpoczęcia pobytu określonego na potwierdzeniu rezerwacji.
 2. O ile wcześniej nie uzgodniono inaczej, Gość jest zobowiązany zakończyć usługę najmu przed godziną 11:00 w dniu zakończenia usługi, w przeciwnym razie Gość może zostać obciążony kwotą należną za kolejną dobę pobytu. 
 3. Wynajmujący zezwala na pobyt niektórych zwierząt pod warunkiem, że ich pobyt nie stwarza zagrożenia dla innych Gości we wszystkich ogólnodostępnych miejscach Wynajmującego. Ze względu na wymogi higieny nie wolno dopuścić do pozostawienia przez zwierzęta stałych nieczystości na terenie Wynajmującego. Gość odpowiada za pobyt zwierzęcia u Wynajmującego i gwarantuje przebywanie zwierzęcia w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Gości. W przypadku zaistnienia przypadku uciążliwości zwierzęcia Wynajmujący może dokonać anulowania rezerwacji oraz obciążenia Gościa pełną odpłatnością za cały pobyt określony w potwierdzeniu rezerwacji. 
 4. Gość zgadza się korzystać przedmiotu zakwaterowania w sposób niebudzący zastrzeżeń. Wszelkie przejawy niestosowanego zachowania obligują Wynajmującego do anulowania rezerwacji równoznaczny z wypowiedzeniem usługi, a Gość zobowiązuje się niezwłocznie opuścić przedmiot zakwaterowania oraz dokona całkowitej opłaty za pobyt lub jeśli dokonał wcześniejszej opłaty nie zostanie ona zwrócona Gościowi. 
 5. W obiekcie zakwaterowania należącym Wynajmującego obowiązuje Regulamin wewnętrzny, przeznaczony dla Gości. Gość akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać tego regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania przez Gościa wybranych punktów Regulaminu wewnętrznego Wynajmujący może anulować rezerwację co jest równoznaczne z wypowiedzeniem usługi, a Gość zobowiązuje się niezwłocznie opuścić obiekt zakwaterowania oraz dokona całkowitej opłaty za pobyt lub jeśli dokonał wcześniejszej opłaty nie zostanie ona zwrócona Gościowi.
 6. Wynajmujący udostępnia bezpłatnie sieć Wi-Fi, która umożliwia Gościom połączenie z Internetem. Gość zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów informatycznych udostępnianych przez Wynajmującego w żaden sposób w celu kopiowania, przedstawiania, udostępniania i rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, tj. tekstów, obrazów, fotografii, utworów muzycznych, materiałów audiowizualnych, oprogramowania i gier, bez uzyskania zgody właściciela praw zgodnie z przepisami, jeśli zgoda ta jest wymagana.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zdjęcia umieszczone na stronie internetowej są wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo największych starań mających na celu możliwie najwierniejsze przedstawienie usług za pomocą publikowanych fotografii, rysunków i tekstów, istnieje możliwość minimalnych odstępstw od stanu faktycznego, zwłaszcza z powodu ewentualnych zmian wynikających umeblowania bądź przeprowadzonych renowacji.
 2. Wynajmujący nie odpowiada za niewykonanie lub złe wykonanie zobowiązań wynikających z rezerwacji z powodu działania siły wyższej, osób trzecich, swoich partnerów albo Gościa. Do przypadków takich można zaliczyć brak dostępu do Internetu, brak dostępu do strony internetowej, włamanie, działanie wirusa komputerowego lub brak autoryzacji przedpłaty ze strony banku Gościa.
 3. Hiperłącza innych portali internetowych mogą odsyłać do stron innych niż strona internetowa Wynajmującego, który nie bierze odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za usługi tam oferowane.
 4. Wszelkie rezerwacje lub opłaty, które są niepełne, nieprawidłowe niezgodne z jakichkolwiek powodów zależnych i związanych z Gościem spowodują anulowanie zlecenia na koszt Gościa, bez wyciągania konsekwencji cywilnoprawnych w stosunku do niego.

 

POŚWIADCZENIE

 1. Podanie wymaganych danych bankowych oraz akceptacja niniejszych ogólnych warunków i formularza rezerwacji stanowią podpis elektroniczny, który strony uważają za ekwiwalent własnoręcznego podpisu oraz zawarcia umowy usługi.
 2. Rejestry komputerowe w systemach informatycznych Wynajmującego będą starannie przechowywały informacje i będą uznawane za poświadczenie komunikacji, zamówień i płatności, jakie następowały między stronami.

 

SIŁA WYŻSZA

Wynajmujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niemożliwość realizacji usługi spowodowaną wystąpieniem siły wyższej. Do sił wyższych należą wszelkie zdarzenia zwyczajowo zaliczane do tego typu kategorii, określone przez sądy i prawo polskie i prawo ubezpieczeniowe PZU SA.

 

INTEGRALNOŚĆ

 1. Niniejsze ogólne warunki oraz formularz rezerwacji stanowią integralną całość zobowiązań obu stron.
 2. Żaden warunek ogólny ani szczególny zgłoszony przez Gościa nie może zostać włączony do niniejszych ogólnych warunków.
 3. Dokumentami, z których wynika zobowiązanie umowne pomiędzy stronami, są wg hierarchii ważności:

– ogólne warunki umowy usługi zakwaterowania z rezerwacja na odległość

– e-mail otrzymany od Wynajmującego z potwierdzeniem rezerwacji potwierdzonej,

– e-mail otrzymany od Wynajmującego z potwierdzeniem rezerwacji warunkowej

– korespondencja e-mail

– korespondencja SMS

– korespondencja przez komunikatory typu MESSENGER FACEBOOK

 

UZUPEŁNIENIE/MODYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW

 1. Niniejsze ogólne warunki przez Internet mogą w dowolnej chwili zostać zmienione i/lub uzupełnione przez Wynajmującego. W takim przypadku Wynajmujący udostępni nową wersję ogólnych warunków przez Internet. Po opublikowaniu w Internecie nowa wersja ogólnych warunków przez Internet automatycznie obejmuje wszystkich Gości.